Projecten / SmartShortChain

Uitrol van regeneratief, regionaal voedselsysteem

De korte voedselketen is een serieus ontwikkelingsperspectief voor boeren en producenten en een manier om als inwoners van de Metropoolregio Amsterdam te krijgen op hun leefomgeving. Naast het verkorten van de keten is het ook een manier om samen te werken aan duurzame economische, ecologische en sociale doelen. De komende jaren gaan we gezamenlijk een robuust regionaal voedselsysteem uitrollen die uniek is binnen Europa.

Het belangrijkste kenmerk van het huidige voedselsysteem is dat er geen directe relatie meer is tussen de consument en de producent. Het grote aantal schakels en de grote geografische afstanden in de geconsolideerde keten hebben een negatieve impact op onze voedselcultuur en ze beperken producenten in hun economische kansen. 

Onze doelstellingen:

  • Over 5 jaar zal de consumptie van lokaal ingekocht voedsel in de AMA een marktaandeel van 25% hebben
  • Een aanzienlijke bijdrage leveren aan de CO2-neutrale doelstellingen in de AMA
  • Betaalbaar en goed voedsel voor iedereen, gebaseerd op lokale aanvoerlijnen
  • Een lerend innovatienetwerk voor regionale transformatiedoeleinden 

Amped ontwikkelde het GAIN Transitiemodel om de korte voedselketenbeweging te ondersteunen en stakeholders op één lijn te brengen richting een smart city-benadering. 

  • Wij bouwen gevalideerde ketens van vertrouwen door het faciliteren van samenwerking en waardecreatie tussen stakeholders op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, gericht op ecologische, sociale en economische impact. 
  • Lokaal: we faciliteren individuele boeren en ondernemerschap met een praktische korte voedselvoorzieningsketen aanpak. Bieden eenvoudige toegang tot netwerken, kennis en tools; 
  • Regionaal: we creëren regionale allianties tussen boeren en consumenten, bouwen een vertrouwensketen op rond een regionaal voedselsysteem met een smart city-strategiebenadering, gebaseerd op transparantie en culturele waarden. We bieden gedeelde diensten voor samenwerking en cross-sectorale waardecreatie afgestemd op de Sustainable Development Goals;
  • Nationaal: we creëren een innovatie-ecosysteem van Smart Cities. Wij faciliteren co-creatie tussen regionale allianties die geconfronteerd worden met overkoepelende uitdagingen voor de transitie van het voedselsysteem. We gebruiken data en vertrouwensketens om oplossingen te creëren, kennis te bevorderen en ook op internationaal niveau afstemming te bereiken; 
  • Internationaal: wij democratiseren de voedseltransitie door interregionale samenwerking te versterken en afstemming tussen alle niveaus te creëren, dit alles in overeenstemming met de Sustainable Development Goals. 

Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via SmartShortChain

Amped en FoodInsights startten in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het project SmartShortChain dat blockchain-technologie inzet voor de inrichting van een vraaggestuurde en transparante (korte) voedselketen. Deze opdracht is uitgezet op verzoek van de Taskforce Korte Keten. Het doel van dit project is om te komen tot inzichten over waardevermeerderingen van landbouwproducten en de bewijslast hiervoor te verzamelen, dat kan leiden tot een paradigmaverschuiving in de voedselketen. 

De Taskforce Korte Keten kan deze ontwikkeling binnen haar netwerk versnellen en zal de technologie inzetten om de ketens van vertrouwen tussen boeren en burgers te versterken.

Use case Utregs Supersap

De eerste praktische stap is de realisatie van een use case. Deze use case moet leiden tot een Proof of Concept (PoC). Hiervoor richten wij een waardeketen in met een blockchain-platform. Deze waardeketen is gebaseerd op transparantie en vraagsturing. Het beoogde model moet schaalbaar en eenvoudig toepasbaar zijn voor andere korte ketenpartijen die (willen) werken aan vraagsturing. 

Een belangrijk onderdeel van de use case is dat wij een productpaspoort maken die de drager is van de productinformatie, van grond tot mond. Op termijn biedt dit paspoort de mogelijkheid om andere waarden aan een product toe te voegen, zoals koolstofdioxide-opslag op het perceel, wateropvang in de bodem, biodiversiteitstellingen en de nutrientwaarden, mineralen, sporenelementen, etc. 

Dit zien wij als fundamentele waardedragers voor de keten van de toekomst. De blockchain-technologie valideert niet alleen de relaties en activiteiten in de keten. maar kan ook de bodem- en productwaarden monitoren en vastleggen en de communicatie tussen boer en consument faciliteren.

De producent voor deze use case is biologisch fruitteler William Pouw in Schalkwijk (Utrecht) en het testproduct voor vraagsturing is zijn reststroomproduct Utregs Supersap. William Pouw is gekozen omdat hij veel ervaring heeft met duurzaam bodembeheer en -gebruik, energiegebruik, reststromen, korte ketens en reguliere afzetmarkten. William Pouw is verbonden aan de Taskforce Korte Keten.

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY