Privacy statement

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Amped Concepts B.V., onder andere via de website www.amped.nl. Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Amped Concepts B.V.
Amped Concepts B.V. is gevestigd aan de Fortweg 9, 3992 LX Houten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60173556. Voor vragen of verzoeken kun per mail of per post contact opnemen met Amped Concepts B.V. via welkom@amped.nl.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht/order die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je een contactverzoek wilt indienen met het online contactformulier, dan vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Medewerkers van Amped Concepts B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies
Bij het gebruik van de website van Amped Concepts B.V. worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen, de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser. Amped Concepts B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Amped Concepts B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarmee wij voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

IP-adres
Bij je bezoek aan onze website, wordt je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) automatisch opgeslagen. Amped legt deze IP-adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Amped.nl wordt bezocht, onder meer ter beveiliging tegen hackpogingen.

Beveiligen
Amped Concepts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Amped Concepts B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Amped Concepts B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via welkom@amped.nl.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan welkom@amped.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan welkom@amped.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan welkom@amped.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan welkom@amped.nl voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op vergetelheid en intrekken toestemming
Wij beschikken over jouw gegevens omdat je deze aan ons ter beschikking hebt gesteld en ons toestemming hebt gegeven om deze gegevens te verwerken. Je hebt altijd het recht die toestemming in te trekken en om te verzoeken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Amped Concepts je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Ook heb je het recht op vergetelheid, je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. De wettelijke bepalingen omtrent bewaren van gegevens (bijvoorbeeld de facturatiegegevens) worden hierbij wel in acht genomen. Je kan jouw verzoeken hiertoe sturen naar welkom@amped.nl.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Amped Concepts. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met welkom@amped.nl voor privacyzaken.

Veranderingen
Deze privacy en cookie statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit  privacy en cookie statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 16 mei 2018 10:59

Amped Concepts B.V.
Fortweg 9
3992 LX Houten
Nederland
welkom@amped.nl

SUPPORTED BY