Korte Keten Collectief Nederland versnelt

Korte Keten Collectief Nederland versnelt

Op initiatief van Local2Local en Amped sloegen de korte ketenorganisaties Vereniging Flevofood, Oregional, Boeren van Amstel en ProeVkantoor in januari 2023 de handen ineen en richtten zij het Korte Keten Collectief Nederland op. Onze samenwerking was sinds 2020 al geïntensiveerd, toen verbonden wij het lokale aanbod met Gorillas, zetten wij noodhulp op voor kwetsbare groepen en hebben wij de korte voedselketen voor cateraars opgezet.

Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om de uitdagingen aan te gaan en de kansen ook echt te pakken. Momenteel werken onze korte ketens samen in de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Gelderland, Overijssel en in de regio Rivierenland. Hierbij werken wij met het centrale Local2Local-bestelplatform en bedienen wij de klanten door middel van de combinatie van de bestaande logistiek in de regio's.

Waarom werken wij samen binnen Korte Keten Collectief Nederland?
Het is ons doel om de echte waarde van voedsel te laten voelen in de portemonnee van de boer, het effect van gezonde voeding in de buik van de consument aan te tonen en het landschap en de toegevoegde waarde van een gezonde bodem en buik tussen de oren van beleidsmakers te krijgen.

Wij noemen dit de BBBBB-beweging, ook wel de B-hack: Bodem-Boer-Burger-Buik-Beheer.

 • De echte waarde van een gezonde Bodem, in relatie tot klimaatadaptatie en gezondheid; 
 • Wij moeten de Boer belonen voor zijn uitzonderlijke diensten;
 • Wij betrekken de Burger bij dit proces door deze te laten leren, betalen en participeren, zodat de boer veel van onze uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid, armoede en leefbaarheid kan oplossen;
 • Wij willen de keten van Bodem tot de Buik helemaal sluiten en alle waarden opnemen in een nieuw economisch ontwerp en Beheer, op regionale schaal.

Boer en Burger maken het samen. De korte keten als startpunt voor regeneratie van de bodem en de maatschappij. Primair richten wij ons op de volgende activiteiten;

 • Blokvorming richting beleid/lobby
 • Van elkaar leren, middelen delen en effectiever investeren
 • Een propositie voor de grotere markt en financieringspartijen opzetten
 • Sturing van logistieke kosten vanuit de praktijk en diverse first mile hubs
 • Lagere marketingkosten door standaardisering van uitingen en onderlinge samenwerking
 • Intensieve kennisontwikkeling door samenwerking met kennisinstituten
 • Lagere IT-kosten door gedeelde IT-omgeving
 • Meer bewijslast onder toegevoegde waarde korte keten
 • Landelijke dekking mogelijk binnen 6 maanden en samenwerking bestaande korte keten relaties
 • Gezamenlijke investeringen via subsidies kansrijker

Wat zijn de grootste obstakels waar de korte ketens mee te maken hebben?
Een eerlijke prijs voor boeren levert te weinig marge op voor duurzame bedrijfsvoering voor de uitvoerende korte keten en de eindklant. Toch blijven de korte ketens en marktpartijen tegen de stroom in roeien, omdat ze merken dat korte voedselketens de basis zijn voor het veranderende speelveld richting robuuste, regeneratieve en veerkrachtige regio’s.

Korte ketens ervaren de volgende obstakels:

 • Hoge logistieke kosten
 • Hoge marketingkosten
 • Intensieve kennisontwikkeling
 • Hoge IT-kosten
 • Beperkte bewijslast onder toegevoegde waarden van lokaliteit
 • Tegenbeweging van marktmechanismen en beleid
 • Krachtige anti-lobby & complete mismatch met stimuleringsregelingen

Gebiedsgerichte samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam als pilot
Onze beweging en uitrol in de MRA vormen een ultieme showcase van hoe een korte keten de aanzet kan zijn voor een gebiedsgerichte samenwerking richting een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem.

De lessen die wij hebben geleerd in de MRA worden ook in andere regio’s opgepakt. Samen met Provincie Flevoland is er een uitwisseling en partnership opgezet met de regio’s Limburg en Rivierenland.

Steward Ownership met KKCN
Met het Korte Keten Collectief Nederland zijn de deelnemende korte ketens en zakelijke relaties in een samenwerkingsproces gebracht. De aankomende periode werken wij als collectief middels een zogenaamd steward ownership-proces aan het gedeelde eigenaarschap van het handelsplatform, breiden wij de handel uit met nieuwe samenwerkingen, versterken wij het fundament onder de innovatieve kracht van ons collectief en versnellen wij onze ontwikkeling.

EU4Advice: meerjarige ondersteuning van korte keteninnovatie vanuit Living Lab MRA
Het EU4Advice-project bouwt aan een lerend netwerk van korte ketenexperts en -beleidsmakers. Binnen EU4Advice zijn Amped, WUR, Amsterdam Institute en Provincie Flevoland verantwoordelijk voor:

 1. het Nederlandse Living Lab korte keten in de MRA
 2. de ontwikkeling van het co-creatieplatform voor kennis- en instrumentenuitwisseling
 3. de ontwikkeling van nieuwe governancemodellen voor korte ketens
 4. de uitrol van een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem in de MRA als de experimenteeromgeving

EU4Advice werkt actief samen met COREnet, het FoodCLIC-project en Data Value Center Agri & Food Korte Keten.

Lancering Living Lab MRA
Op 9 oktober (13:00 – 17:30 uur) lanceren wij ons Living Lab MRA in het Natural Pavilion en het Food Forum op de Floriade in Almere. 

Deelnemers kunnen zich hier aanmelden en meer lezen in de eerste nieuwsbrief van EU4advice

Samenwerking KKCN met Data Value Center Agri & Food Korte Keten
Op 12 oktober organiseert Voedsel Verbindt (penvoerder van Data Value Center Agri & Food Korte Keten) het netwerkevent 'Leren van Eigen Data'. Ondernemers in de voedselketen produceren niet alleen voedsel maar ook data, vaak zonder dat zij dit zelf weten. We kunnen veel leren van die data, maar hoe? Dit netwerkevent helpt je op weg om data te begrijpen en van te leren. Want data is de sleutel een duurzame bedrijfsvoering. Korte Keten Collectief Nederland draagt hier actief aan bij.

Gastheer van het evenement is Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland Leen Verbeek. Het programma duurt van 15:15 tot 18:00 uur. Je kunt je hier inschrijven.

KKCN-partners
Local2Local, Coöperatie Oregional, Boeren van Amstel, ProeVkantoor en Vereniging Flevofood werken interregionaal samen met het doel de afzet van regionale producten te vergroten en nieuwe verdienmodellen te realiseren, met behoud van de korte ketenprincipes. Deze hechte samenwerking maakt het mogelijk de leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand brengen.

Nieuwe samenwerkingen
In 2023 is de KKCN verdere samenwerking aangegaan met korte ketenpartners Beter Bij Ons en Streekproductenplein in regio Limburg.

Hiervoor is een kennisuitwisseling tussen de MRA en Limburg georganiseerd (met ondersteuning van LIOF), ten behoeve van clustervorming in de Limburgse korte keten en de koppeling van lokaal voedsel aan zorginstellingen.

Het resultaat van dit mooie proces is dat Beter Bij Ons en Streekproductenplein zich bij Korte Keten Collectief Nederland hebben aangesloten.

Meedoen
Wil je meer weten en met jouw organisatie/collectief aansluiten bij KKCN? Meld je dan hier aan, dan nemen wij z.s.m. contact me je op.

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY